Vindsprojektet

Senaste Nytt om Vindsprojektet

Vad händer nu?

  • Savanna fick avslag på sin första bygglovsansökan och jobbar nu med ett omarbetat förslag för att på nytt söka bygglov

 

 

Vad har hänt hittills?

 

  • Säkerhetsdörrar och nya postboxar har installerats

 

  • Källaren, gymmet och bastun har renoverats

 

  • I september/oktober 2016 skrevs avtal med byggkonsulten Jan Schönborg. Kort därefter tecknades även uppdragsavtal med mäklaren Siv Kraft.

 

  • Under hösten/vintern 2016 pågick arbete med att ta fram hisspec, infordra nya offerter på säkerhetsdörrar, fullständig genomgång av källaren samt framtagande av underlag för källarentreprenad. Beslut togs om att föreningen handlar upp källarentreprenaden och säkerhetsdörrarna separat från övriga arbeten och att vindsentreprenören alltså inte blir inblandad i detta. Tidsmässigt beslöts också att säkerhetsdörrar ska installeras innan arbeten i trapphusen påbörjas, för att minimera ljudstörningar och damminträngning. Dörrarna kommer att monteras omålade och kommer att ådringsmålas när hissarbetena är klara.

 

  • En fackmannamässig uppmätning av vinden gjordes (698 kvm BOA).

 

  • Siv Kraft gick ut med förfrågan till 18 olika aktörer i februari/mars 2017. Fem av dessa inkom med anbud. Vid utvärderingen av anbuden ansåg styrelsen att nivåerna låg för lågt. Dessutom fanns ingen av marknadens största aktörer med bland dem som lämnat bud.

 

  • Styrelsen lät därför göra en egen undersökning av marknaden, som indikerade att det borde vara möjligt att få ut ett mycket högre pris. Ett nytt uppdragsavtal med mäklaren Gleipnergruppen tecknades i syfta ett försöka få upp buden generellt och nå andra budgivare.

 

  • Styrelsen träffade under april/maj 2017 de två anbudsgivare som låg bäst till i Siv Kraftsprocess respektive i Gleipnergruppens process. I slutändan var de bästa buden relativt likvärdiga och styrelsen beslöt då att gå vidare med den anbudsgivare som bedöms vara tryggast och mest stabil från ett finansiellt och ett genomförandeperspektiv.

 

  • Den 17 maj 2017 tecknades därför avtal med Savana om försäljning av råvinden, villkorat av att bygglov beviljas. Avtalet med Savana innebär en köpeskilling om 63 000 kr per kvm BOA för den uppmätta ytan 698 kvm = 43 974 000 kronor samt ett fast pris på hissarna om 15 000 000 kr inklusive moms och ett fast pris på taket om 3 500 000 kr inklusive moms. Netto till föreningen: 25,5 mkr. Därtill betalas samma pris per kvm BOA för all tillkommande BOA (loft) som inte nu kan uppmätas.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved