Uthyrning i andrahand

Regler för uthyrning i andrahand

Uthyrning i andrahand tillåts av Brf Formen 1 men är villkorat och här förtydligas vad som gäller avseende stadgar, styrelsens syn & mandat.

Uppfyller inte en ansökan de villkor som styrelsen har mandat att godkänna leder det automatiskt till ett avslag. Hyrs lägenheten ut i andra hand utan styrelsens godkännande så kan det leda till tvångsförsäljning.

Grundläggande är att ägare av lägenhet(er) ska vara stadigvarande boende i fastigheten. Utan ett stadigvarande boende i fastigheten så saknas rätt att äga en lägenhet. Stadigvarande boende innebär att ägare är mantalsskriven på den adress som lägenheten har. Hyrs en lägenhet ut utan styrelsens godkännande eller att nedan givna villkor uppfylls kan det framtvinga att aktuell ägaren utesluts med påföljande tvångsförsäljning.

Nedan finns ett urklipp ur våra gällande stadgar vilka också harmoniserar med 7 kap 10 § bostadsrättslagen som anger, ”En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke” Vidare anges i 7 kap 11 §: ”Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet skall begränsas till viss tid. Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor.”

Med andra ord; Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar får andrahandsuthyrning av bostadsrättslägenhet ske endast om styrelsen eller hyresnämnden ger sitt godkännande. Den som vill hyra ut sin lägenhet måste därför ansöka om tillstånd för detta skriftligen och i ansökan uppge skälen för uthyrningen, under vilken tid den är avsedd att pågå samt kopia på det skriftliga avtal som upprättas med den tilltänkta hyresgästen. Enligt den praxis som styrelsen tillämpar lämnas tillstånd för andrahandsuthyrning i normalfallet för en begränsad period om tolv månader. Därefter måste förnyad ansökan göras. De beaktansvärda skäl som styrelsen i godtar för andrahandsuthyrning är;

(i) boende på annan ort på grund av studier eller arbete,

(ii) samboende på prov, (iii) vistelse på t.ex. sjuk- eller vårdhem på grund av ålder eller sjukdom,

(iv) militärtjänstgöring,

(v) utlandstjänstgöring eller

(vi) uthyrning till barn.

 

I övriga fall har inte styrelsen mandat att tillåta andrahandsuthyrning och därmed kommer en ansökan sannolikt att avslås.

Utdrag för Brf Formen 1 stadgar:

49 § Andrahandsuthyrning

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrätts- havare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upp- låtelsen anges, vilken tid den ska pågå, till vem lägen- heten ska upplåtas samt en redogörelse för tidigare andrahandsupplåtelse. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och före- ningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd lämnas för ett ( 1 ) år i taget, därefter måste ny ansökan göras. Det är inte tillåtet att regelbundet upplåta lägenheten veckovis eller per dag. Styrelsens beslut kan överprövas av hyres- nämnden.

 

 

Copyright © All Rights Reserved