Regler vid renovering

Regler & rutiner vid renovering

Bostadsrättshavaren får, sedan lägenheten tillträtts, företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock endast företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att det inte medför men för föreningen eller annan medlem.

 

Som väsentlig förändring räknas bland annat alltid förändring som kräver bygglov eller innebär förändringar av, eller ingrepp i, befintliga avlopps-, vatten-, värme-, gas- eller elledningar eller bärande väggar och bjälklag. Se vidare i föreningens stadgar 11 §. Tillstånd krävs även vid större ombyggnader som gör att lägenheten ändrar karaktärsdrag eller kulturhistoriskt värde.

 

Vill en bostadsrättsinnehavare göra en ombyggnad som kräver tillstånd och den inte innebär några risker för fastigheten eller är till besvär för föreningen skall styrelsen ge sitt tillstånd. Det är inte alltid lätt för den enskilde bostadsrättsinnehavaren att avgöra t.ex. var bärande konstruktioner i lägenheten finns. Den som är osäker skall alltid kontakta styrelsen. Notera att t.ex. en liten ombyggnad i köket som kan verka enkel ändå kräver styrelsens tillstånd så fort det innebär att det måste göras ingrepp i el-, avlopps- eller vattenledning.

 

Det skadar aldrig att vara försiktig. Skulle det uppstå en skada som drabbar andra lägenheter i fastigheten så kan den som orsakat skadan blir ersättningsskyldig. Det är den enskilde bo-stadsrättsinnehavaren som, i förhållande till föreningen och andra medlemmar, ansvarar för skador orsakade av anlitade hantverkare. Försäkringsbolagen kräver allt oftare den som orsakat skadan på full ersättning. Det är i bostadsrättsinnehavarens intresse att kontrollera att anlitade hantverkare är korrekt försäkrade. En vattenskada kan kosta miljoner att åtgärda.

 

Den som begärt att få göra en ombyggnad som kräver tillstånd men som fått avslag av styrelsen, trots att alla krav för tillståndet är uppfyllda, kan vända sig till hyresnämnden. Hyresnämnden kan inte fatta något beslut men kan däremot medla mellan parterna, vilket förhoppningsvis gör att alla inblandade kan komma överens.

 

Tillstånd skall sökas vid ombyggnadsarbeten som innebär:

• Ingrepp i befintliga avlopps-, vatten- eller värmeledningar;

• Ingrepp i bärande väggar och bjälklag;

• Elinstallationer (ändringar och nyinstallationer);

• Renovering av kök;

• Renovering av våtutrymmen (wc, dusch, bad); och

• Större ombyggnader som gör att lägenheten ändrar karaktärsdrag eller kulturhistoriskt värde.

 

Ansökan om tillstånd skall skickas till styrelsen före arbetets start för godkännande av planerade ombyggnads- och renoveringsarbeten. Ingrepp i bärande konstruktioner kräver, utöver styrelsens tillstånd, bygglov. Styrelsen lämnat aldrig tillstånd till åtgärd som kräver bygglov om inte bygglov först uppvisats. I ansökan skall redogöras för vad som skall byggas om, tillvägagångssätt, utvalda entreprenörer för arbetet, ritningar samt eventuella lastberäkningar m m. Arbetena får under inga omständigheter påbörjas innan styrelsen lämnat sitt skriftliga tillstånd.

 

Rörarbeten skall utföras av auktoriserad VVS-firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter.

 

Vid våtrumsrenovering skall tätskiktet (fuktspärren) utföras av firma som är certifierad enligt PER eller Byggkeramikrådet. Detta är även ett krav från försäkringsbolagen. Våtrumsintyg skall uppvisas, på förfrågan från styrelsen.

 

Elarbeten skall utföras av auktoriserad firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörig-heter.

 

Byggarbeten skall utföras av behörig firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter. Vid ingrepp i bärande väggar eller bjälklag skall konstruktionsberäkningar utföras av konstruktör. Sådan beräkning skall uppvisas på styrelsens förfrågan.

 

Vid alla ombyggnads- och renoveringsarbeten gäller att visa hänsyn till omgivning och grannar. Tänk på att informera alla i trapphusen och andra som eventuellt berörs om stundande renovering. Inga störande arbeten får utföras vardagar mellan kl 18.00-08.00, lördagar mellan kl 16.00-10.00 eller på söndagar (hela dygnet).

 

Rivning av våtrum, kök, väggar m m är arbeten som i regel är väldigt dammiga. Ett tips är att hyra en luftrenare. Vattenavstängning och avisering skall genomföras i samråd med styrelsen eftersom vissa hyresgäster inte klarar sin drift om vattnet stängs av utan planering.

 

Trapphuset skall kontinuerligt städas av den bostadsrättsinnehavare som håller på med reno-vering. Sker inte detta kommer styrelsen att ombesörja städning på bostadsrättsinnehavarens bekostnad. Byggmaterial eller byggsopor får inte ställas i trapphus eller på gården. Byggsopor får endast kortvarigt ställas upp utanför fastigheten.

 

Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för de kostnader och eventuella investeringar som föreningen kan åläggas, om de har ett direkt samband med bostadsrättsinnevararens ombyggnadsarbeten.

 

Copyright © All Rights Reserved